Ring til Tlf. 29 87 10 74 (Hverdage 8-16) Gå til webshop med Patchwork
 

Vedtægter fra Freja Quilterne

Vedtægter for Freja – Quilterne

Freja quilterne

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Freja – Quilterne , stiftet den 12. januar 2009 og foreningens hjemsted er Favrskov Kommune.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er socialt samvær omkring patchwork, applikation og quiltning samt udvikling af teknikker indenfor disse områder.

§ 3. Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

§ 4. Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned – første gang i marts måned 2010.
Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til samtlige medlemmer.
Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

•  Valg af dirigent
•  Formandens beretning
•  Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
•  Indkomne forslag (indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen)
•  Fastsættelse af kontingent
•  Valg af bestyrelse og suppleant.
•  Valg af revisor og revisorsuppleant.
•  Eventuelt

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen skønner det påkrævet, eller såfremt ¼ af foreningens medlemmer fremsætter krav herom.
Ledelsen af foreningen forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer.
Hvert år vælges en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant.

§ 5. Regnskab:
Kassereren fører foreningens regnskab, medlemskartotek samt opkræver kontingent. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6. Kontingent:
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales helårligt. Kontingentet dækker, frimærker, kopiering, kontorartikler m.m.
Kurser, udflugter og foredrag betales særskilt af medlemmerne (udover årskontingentet) og bestyrelsen fastsætter prisen på arrangementerne
Ved indmeldelse af nye medlemmer, der tegner medlemskab i andet halvår betales halvt kontingent for resten af året.

§ 7 . Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 8. Foreningens opløsning:
Foreningens opløsning kan ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, hvis ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget.
En eventuel formues anvendelse besluttes på den sidste generalforsamling ved simpel flertal.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. januar 2009.

Til toppen